Shaymin V 012/100 Star Birth Pokemon Karte

Shaymin V 012/100 Star Birth Karte

  • Pokemon: Shaymin
  • Edition: Schwert & Schild (SWSH)
  • Set: Star Birth
  • Kartennummer: #012
  • Zustand: Near Mint
  • Sprache: Japanisch